Kinomaks

Raboche-Krestyanskaya St, 10 (map)

Cinema website